•   
    • Čomu sa venujeme

    _______________

 

 •  

prijimanie02Vo výchovno-vzdelávacej činnosti postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu predprimárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu Cestička prírodou. Taktiež využívame prvky metodiky Škola dokorán a uplatňujeme tvorivo-humanistický štýl výchovy, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý rešpektuje osobitosti dieťaťa.

Individuálnym prístupom, vhodnou motiváciou a v spolupráci s rodinou vytvárame optimálne podmienky pre možnosť čo najúspešnejšieho zaškolenia detí. Máme vypracovaný adaptačný program pre novoprijaté deti – pobyt dieťaťa s rodičom v MŠ, pričom jeho dĺžka sa sa prispôsobuje potrebám dieťaťa. Dennou výchovno-vzdelávacou prácou rozvíjame osobnosť dieťaťa hrou, edukačnými aktivitami a rôznymi činnosťami v hracích centrách, čímpodporujeme jeho skúmanie, tvorenie, grafomotoriku, súťaženie… v oblasti: kognitívnej (rozumovej), sociálno – emocionálnej a perceptuálno-motorickej. Vytvárame vhodné citové prostredie na rozvíjanie sebadôvery, priateľstva, prežívania šťastia, radosti a vyjadrovania svojich pocitov a podpory vzájomnej komunikácie. Zabezpečujeme kvalitnú prípravu na vstup detí do základnej školy a individuálny rozvíjajúci program pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov. Spolupracujeme s rodičmi, s logopédom, s psychológom (testy školskej spôsobilosti…), so Spojenou školou Tilgnerova – návšteva základnej školy a pozorovanie vyučovania, športové hry so školákmi. 

 

 • Zápis detí do MŠ

_______________

 

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa pre školský rok 2021/2022

prijímanie detí uskutoční v termíne od 2. mája do 13. mája 2022.

Zápis detí do materskej školy sa uskutočňuje podaním žiadosti. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je rovnaká bez ohľadu na to, či sa do MŠ bude prijímať dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné alebo mladšie dieťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľ MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. júna 2022 poštou. Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Bližšie informácie k prijímaniu detí si môžete prečítať tu alebo ich podá MŠ zákonným zástupcom detí osobne príp. na telefónnom čísle 02/707 11 510.

Spádové materské školy pre 5ročné deti pre šk. r. 2022/2023

Oznámenie o prijímaní detí do MŠ Adámiho

Kritériá pre prijatie detí:

⇒ Prednostne sa prijímajú deti s odloženou príp. dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

⇒ Súrodenci detí umiestnených v MŠ, ak spĺňajú vek 3 roky.

⇒ Deti 3-ročné a staršie podľa kapacity MŠ.

        ⇒ Bližšie kritériá pre prijímanie detí nájdete tu.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ                        Žiadosť

príloha č. 1 k žiadosti
príloha č. 2 k žiadosti

prijimanie03

 

  1. Vieš, čo ťa čaká v našej škôlke?
  1. Svet farieb, hier, fantázie, absolútnej dôvery a bezpečnosti.
  1. Radostí i starostí so zvládnutím prvých povinností a krôčikov k dospelosti.
  1. Prostredie, v ktorom sa malý človiečik formuje na veľkú osobnosť.
  1. Zázračný detský svet, ktorým okrem rodiny je aj prostredie materskej školy.

 

 

Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do škôlky, bude na Teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Niektoré deti budú už tam a iné budú ešte len prichádzať. Pani učiteľka je Tvoja priateľka, a preto jej môžeš povedať všetko, čo sa Ti páči, ale aj to, čo sa Ti nepáči, a čo Ťa bolí. Do škôlky príde veľa detí, a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek: bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných. Sú pre všetky deti. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry na medveďa, na zajačika a na iné zvieratká a tiež si zacvičíš. V škôlke sa naučíš všetko, čo má správny škôlkár vedieť a dozvieš sa všeličo nové. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či zaspievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeme na prechádzku. Budeme sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezačky, šmykľavky, pieskoviská, hojdačky, sprcha i lavičky. Pred obedom príde k Tebe a Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka, aj ona sa na Teba veľmi teší. Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa starajú tety upratovačky. Po obede Vám pani učiteľka prečíta rozprávku, aby ste si mohli dobre oddýchnuť a pospinkať. Keď sa zobudíš, zacvičíš si a naješ sa, potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo ocko pre Teba. Všetko, čo si zažil v škôlke, im môžeš potom porozprávať.