Aktuálne témy

_______________

 

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania v školách Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje rodičov, že ak dieťa v júni nenastúpi do školy alebo škôlky a rodič s ním ostane doma, nestratí automaticky nárok na pandemické ošetrovné, avšak musí na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené nové čestné prehlásenie. Minister zároveň ukladá riaditeľom poslať Okresnému úradu zoznam detí, ktoré do škôl a škôlok nastúpili a ten zoznam pošle Sociálnej poisťovni.

Formulár čestného prehlásenia ako aj viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne tu.

 

ROZHODNUTIE O OTVORENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ OD 1.6.2020

 

PRIESKUM O ZÁUJEM MŠ OD 01.06.2020 
Od 1.6.2020 otvára mestská časť Bratislava – Karlova Ves svoje predškolské zariadenia na základe dopytu rodičov. Aby sme sa mohli dobre organizačne pripraviť na návrat Vašich detí do MŠ, prosíme aby ste v termíne do piatku 22.5.2020 vyplnili priložený dotazník. V dotazníku nájdete aj predbežné informácie o nových povinnostiach z dôvodu COVID-19. prieskum o záujem MŠ

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2020/2021 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční  bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 4.5. do 15.5.2020 elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí, rodičia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženia vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dodatočne toto potvrdenie a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nepredložia, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

informácia pre rodičov

Bližšie informácie: oznam mestskej časti

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk.r. 2020/2021 v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 20.4. do 24.4.2020 elektronickou formou prostredníctvom online prihlášky.

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do  15. júna 2020. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy od 30. marca 2020 až do odvolania zatvorené. V zmysle tohto rozhodnutia mestská časť Bratislava-Karlova Ves nepožaduje od zákonných zástupcov detí a žiakov platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie máj 2020. O platbách príspevkov na ďalšie obdobie Vás budeme informovať v závislostí od vydaných opatrení MŠVVaŠ SR.

 

 O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať na webstránke mestskej časti a jednotlivých škôl.