• Trieda Medvedíky

_______________

 •  

Poznatky a návyky, ktoré dieťa nadobudne v predškolskom veku sú základom pre jeho ďalší rozvoj a štúdium. Predškolákom pomáhame dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na život v spoločnosti, vstup do školy a školské vzdelávanie. Rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti. Spracovávame aktuálne poznatky a učíme sa s nimi ďalej pracovať. Deti učíme pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť. Pre deti s odloženou školskou dochádzkou máme individuálny rozvíjajúci program.

 

Čo s deťmi podnikáme:
 
 • ♦ spoznávame známe profesie a činnosti dospelých, stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci
 • spoznávame znaky ročných období, časti dňa, dni v týždni
 • spoznávame zákonitosti vesmíru, časti ľudského tela, zásady starostlivosti o zdravie
 • kreslíme, maľuje, narábame s písacími potrebami, sú to najčastejšie a najtradičnejšie aktivity pre zdokonaľovanie grafomotoriky
 • tvoríme z papiera, molitánu, polystyrénu, modelujeme z plastelíny
 • pomocou stavebnicových hier, skladačiek, puzzle rozvíjame motoriku
 • učíme deti recitovať básničky
 • pracujeme s pracovnými zošitmi pre predškolákov na rozvoj a overovanie školskej zrelosti
 

Čo by mal budúci prvák vedieť:
 
 • samostatne sa obliecť a obuť
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky a vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • správne držať písacie potreby
 • napodobiť tvary písma, geometrické tvary
 • kresliť tak, aby línie boli pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vyfarbiť obrázky, strihať jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby, geometrické tvary
 • poznať číslice 1 – 10, počítať do 10
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť tomu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • poznať svoje celé meno, adresu, mená členov rodiny
 • poznať dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku)
 • ♦ vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky
 • rozlišovať, čo je viac a čo menej, veľa a málo, trochu
 • ♦ behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelec dopredu

Naše priestory
_______________