•  
    • Kurz anglického jazyka

    _______________

  •  

Cieľom kurzu je oboznámiť deti so základmi anglického jazyka, s prízvukom, so správnou výslovnosťou a významom najbežnejších anglických slov a vzbudiť v nich záujem o tento jazyk. Výučba prebieha v priestoroch materskej školy 2x týždenne po 30 minút hravou formou pomocou pesničiek, obrázkov, hračiek, kartičiek, pomôcok a pracovného zošitu. Deti sú rozdelené do 2 skupín a počas školského roka zvládnu niekoľko tematických okruhov. U začiatočníkov témy ako farby, rodina, zvieratká. U pokročilých sú to dopravné prostriedky, každodenné činnosti a pod.. Kurz sa končí záverečnou prezentáciou vedomostí detí za účasti rodičov.


kurz prebieha: utorok a štvrtok
triedy: Lienky a Medvedíky

lektor anglického jazyka: Mgr. Naďa Jonaštíková

osnova anglického jazyka na stiahnutie  tu
 

 
  • Kung Fu

_______________

 

Cieľom tohto krúžku sú bezpečné, zdravé a sebavedomé deti. Deti sa zoznamujú so základnými princípmi fyzickej i psychickej sebaobrany. Formou hier a súťaží si deti osvojujú základné princípy medziľudskej komunikácie a prípadnej sebaobrany, učia sa uplatňovať pravidlá fair-play v reálnom živote. Výuka zaujme svojim nekonvenčným a inteligentným prístupom, kladie dôraz na prirodzený vývoj detí, kultivuje ich obranné reflexy a pomáha pri správnej sociálnej komunikácii. Kurz trvá 45 minút.


kurz prebieha: pondelok
triedy: Lienky a Medvedíky

vedenie: Sebaobrana pre deti, trénerka Ľubica
 

 

  • Plávanie

_______________

 

Cieľom plaveckého kurzu je predovšetkým odstránenie strachu detí z vody a ponárania sa. Deti sa pod vedením odborného inštruktora oboznámia so základnými technikami plávania. Kurz plávania sa uskutočňuje vo FTVŠ UK, kam sa deti prepravujú autobusom. Kurz trvá 5/7 dní, 45 minút denne. Ďalším pozitívnym efektom kurzu je zníženie chorobnosti a zvýšenie otužilosti u detí.


kurz prebieha: mesiac máj/jún
triedy: Lienky a Medvedíky

vedenie: FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava