• Poplatky

_______________


ŠKOLNÉ
♥ deti v predškolskej triede poplatok
neuhrádzajú
♥ platba vopred do 10. dňa v mesiaci
IBAN: SK8456000000001804142025

 

 
 STRAVNÉ
♥ desiata, obed, olovrant
vr. režijného príspevku € 0,50/deň
♥ v predškolskej triede sa poskytuje
dotácia v sume € 1,20/deň
♥ IBAN: SK1856000000001804146026

 


RODIČOVSKÉ
♥ na nákup pracovných pomôcok,
hračiek, športových potrieb
♥ organizovanie exkurzií, divadelné
predstavenia pre deti
IBAN: SK9865000000000020257137

 

 

 
€ 30,00
/mesiac

 

 
€ 2,04/deň
 • 2% z dane

_______________

 
€ 40,00
/rok

SRRZ-RZ pri Materskej škole je občianske združenie riadne registrované Notárskou komorou SR v centrálnom registri prijímateľov dane pod spisovou značkou NCRpo 7537/2017 (Notársky centrálny register) dňa 1.12.2018 a po splnení potrebných podmienok bolo zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018. Venovaním 2% zo svojej dane Rodičovskému združeniu pri našej MŠ neplatíte ani euro navyše a zároveň pomôžete svojim deťom. Vašim rozhodnutím zaväzujete Daňový úrad (DÚ), aby 2% z Vami zaplatenej dane previedol na náš účet. Takto venované finančné prostriedky príslušný DÚ preposiela na účet SRRZ-RZ pri Materskej škole v mesiacoch jún/júl. Peňažné prostriedky sú pripísané v čiastkach, ako boli darované, t.j. môžete si spätne skontrolovať, či DÚ odviedol Vami poukázané finančné prostriedky. Vo výpise z účtu vidieť iba identifikáciu daňového úradu, t.j. obvod, číslo účtu a finančnú čiastku.

Pre nás je darca neidentifikovateľný, a preto by sme sa touto cestou chceli poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli tieto peňažné prostriedky venovať našej škôlke. Finančná podpora je určená pre nákup pracovných pomôcok, hračiek, športových potrieb, hudobných nástrojov, na organizovanie divadelných predstavení a pod.. Podrobné čerpanie finančných prostriedkov sa zverejňuje na nástenkách v šatni na začiatku školského roka.

 

Údaje pre 2% z dane

Názov:
 • SRRZ-RZ pri Materskej škole
 IČO: 17319617
Právna forma:
občianske združenie
 SID: 536
Ulica:
Adámiho 11
 Banka: Poštová banka, a.s.
Mesto:
841 05, Bratislava
 Číslo účtu:  20257137/6500
 
NOVÉ TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ:
 1. 1. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. 2. vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov FO
 3. 3. poučenie na vyplnenie vyhlásenia

 

Postup krokov na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane:

• do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

• vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane

 • • obe tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 •  

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 • • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa

  • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa

 • • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, t.j. do 31.3.2021 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

 •  

Právnické osoby:

 • • vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa

• v daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov