• Výročná správa 2020/2021

_______________

 

Materská škola je štvortriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie  deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredie MŠ je vytvorené pre deti tak, aby uspokojovalo ich psychické, citové a telesné potreby. Spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné a harmonické, ktoré podporuje psychickú a fyzickú pohodu detí a priaznivú socio-emocionálnu klímu.

Celý kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky pre rozvoj kompetencií detí a zdravý vývin. Počas školského roka sme priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, kancelársky a hygienický materiál, učebné a didaktické pomôcky a detské knihy.

Kompletná výročná správa 2020/2021

 • Výročná správa 2019/2020

_______________

 

S najstaršími deťmi sme pokračovali v projekte Srdce na dlani, ktorým sme u nich rozvíjali a podporovali poznávanie citov, odbúravanie agresivity, empatiu a nenásilné riešenie konfliktov. Členovia MZ si navzájom vymieňali pedagogické skúsenosti, sledovali pedagogicko – psychologické publikácie, študovali legislatívne normy o škole a výchovno- vzdelávacom procese.

Naďalej sme sa celoročne venovali vedeniu a dôslednému vypracovávaniu triednej dokumentácie, projektov a diagnostiky, takisto samoštúdiu celej pedagogickej problematiky a širším rozhľadom v tejto oblasti. Z dôvodu šírenia korona vírusu nebol Het-z test uskutočnený, ktorý je osvedčený.

Kompletná výročná správa 2019/2020

 • Výročná správa 2018/2019

_______________

 

Celý kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky pre rozvoj kompetencií detí a zdravý vývin. Počas školského roka sme priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, pracovný a hygienický materiál, učebné a didaktické pomôcky, odborné a detské knihy, detské dopravné prostriedky, zakúpili sme nové žalúzie do 2. a 4. triedy a spálni.

Na doplnenie materiálneho vybavenia, tri pružinové hojdačky a dve lavičky na školský dvor finančne prispelo Rodičovské združenie pri MŠ Adámiho z 2% daní. Z príspevkov Rodičovského združenia sa financovali divadelné predstavenia, interaktívne pohybové činnosti pre deti, Mikuláš a darčeky pre deti, celoročný pitný režim pre deti, koberce do 2. a 4. triedy.

Kompletná výročná správa 2018/2019

  •  
 • Výročná správa 2017/2018

_______________

 

Materská škola je štvortriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie  deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredie MŠ je vytvorené pre deti tak, aby uspokojovalo ich psychické, citové a telesné potreby. Spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné a harmonické, ktoré podporuje psychickú a fyzickú pohodu detí a priaznivú socio-emocionálnu klímu. Podnetné je pre spontánne a zámerné učenie, aby viedlo deti i učiteľky k inšpirácii a tvorivej aktivite na plnenie cieľov a poslania materskej školy. Súčasťou materskej školy sú aj vonkajšie priestory – areál, zložený z nezastavaného pozemku na pobyt detí.

Na doplnenie materiálneho vybavenia a na hrací prvok na školský dvor – LOĎ  finančne prispelo Rodičovské združenie pri MŠ Adámiho z 2% daní. Z príspevkov Rodičovského združenia sa financovali divadelné predstavenia, interaktívne pohybové činnosti pre deti, Mikuláš a darčeky pre deti, exkurzia do čokoládovne a celoročný pitný režim pre deti.

Kompletná výročná správa 2017/2018

  •  
 • Výročná správa 2016/2017

_______________

 

Prostredie MŠ je vytvorené pre deti tak, aby uspokojovalo ich psychické, citové a telesné potreby. Spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné a harmonické, ktoré podporuje psychickú a fyzickú pohodu detí a priaznivú socio-emocionálnu klímu.  Podnetné je pre spontánne a zámerné učenie, aby viedlo deti i učiteľky k inšpirácii a tvorivej aktivite na plnenie cieľov a poslania materskej školy. Počas školského roka sme priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, pracovný a hygienický materiál, učebné a didaktické pomôcky, odborné a detské knihy, detské dopravné prostriedky. Podľa potreby sa priebežne vymieňali koberce v triedach a v šatniach.

Na doplnenie materiálneho vybavenia a germicídne žiariče finančne prispelo Rodičovské združenie pri MŠ Adámiho z 2% daní. Z príspevkov Rodičovského združenia sa financovali divadelné predstavenia, interaktívne pohybové činnosti pre deti, Mikuláš a darčeky pre deti, exkurzia do čokoládovne.

Kompletná výročná správa 2016/2017

 

  •  
 • Výročná správa 2015/2016

_______________

 

Celý kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky pre rozvoj kompetencií detí a zdravý vývin. Počas školského roka sme priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, pracovný a hygienický materiál, učebné a didaktické pomôcky, odborné a detské knihy, detské dopravné prostriedky, doplnili sme stolový a kuchynský riad. V 1. a 4. triede sme vymenili koberce, v 3. triede detskú sedaciu súpravu a doplnili sme detský nábytok v triedach. V jedálni sme vymenili svietidlá, na školskom dvore sme osadili nový tunel.

Na doplnenie materiálneho vybavenia a na tunel finančne prispelo Rodičovské združenie pri MŠ Adámiho z 2% daní. Zapojili sme sa do projektu „Naše Mesto“ a v spolupráci s dobrovoľníkmi a zamestnancami sme obnovili nátery múrikov na školskom dvore.

Kompletná výročná správa 2015/2016