• Trieda Lienky

_______________

 •  

Deti v triede Lienok s nadšením riešia nové situácie, ktoré prežívajú. Majú plno nápadov, kladú analytické otázky, vyhľadávajú aktívne hry. Zameriavame sa na ich komplexný a celostný rozvoj a postupnú prípravu na školu a život v spoločnosti. Pomáhame rozvoju kompetencií komunikačných, matematických a digitálnych v oblasti vedy a techniky, učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť. Deťom rozširujeme poznatky vo vzdelávacích oblastiach: človek a príroda/spoločnosť/svet práce, umenie a kultúra, matematika a práca s informáciami, jazyk a komunikácia, zdravie a pohyb.

 

Čo s deťmi podnikáme:
 
 • rozvíjame zručnosti týkajúce sa písania a čítania, princíp sčítania a odčítania. Deti vedia určiť, či je niečoho menej alebo viac ako daný počet.
 •  podporujeme deti v činnostiach ako kreslenie, vymaľovávanie, strihanie, lepenie, skladanie, navliekanie korálikov, šitie a pod., pretože vývoj jemnej motoriky je veľmi dôležitý k písaniu
  •  chodievame von a používame na školskom dvore aj odrážadla/bicykle. Deti v tomto veku už majú natoľko koordinované pohyby, že dokážu udržať rovnováhu
  •  pri hrách na školskom dvore používame švihadlá, kreslíme „škôlku“ (skákacieho panáka) a skáčeme na jednej nohe
  •  využívame príležitosti na improvizované hry, ktoré podporujú koordináciu ruky a oka (príprava na písanie)
  •  pre deti máme k dispozícii rôzne spoločenské hry

   s deťmi komunikujeme o manuálnych profesiách požiarnici, murári, stavbári a pod., kde je výsledok práce ihneď viditeľný. Na danú profesiu sa aj zahráme.

  
Čo deti zvládajú:
 
 • ♦ spievať, tancovať či už samé alebo aj s inými deťmi
 • súhlasiť s pravidlami, ktoré stanovil niekto iný. Samozrejme, nie vždy sú ochotné spolupracovať.
 • ♦ podeliť sa a dať priestor druhým
 • začať konverzáciu príp. počkať, až príde na nich rad, ak sa rozprávajú viacerí
 • prerozprávať krátky príbeh v celých súvetiach
 • povedať svoje celé meno, priezvisko a tiež adresu, kde bývajú
 • niektoré písmená (aj napísať)
 • narátať do 10, prípadne viac a tiež jednoduché sčítanie 1 + 1 = 2
 • pojmy „pod, nad, hore, dole, vpredu, vzadu, pred, za“.
 • bez problémov držať ceruzku správnym úchopom
 • obklesliť kruh, trojuholník, štvorec a iné tvary
 • ♦ používať príbor, nielen lyžicu

Naše priestory
_______________